Medlemsregister

Registerbeskrivning / information enligt artikel 13 i GDPR

Föreningens namn och kontaktuppgifter
Förening LUST rf, www.lust.fi, lustrf@gmail.com
Verksamhetsledare: Jonas Welander 045 164 6004

Medlemsregistrets ändamål och den lagliga grunden
Medlemsregistrets ändamål är att möjliggöra och dokumentera föreningens verksamhet och organisation samt att förverkliga föreningens och medlemmarnas rättigheter och skyldigheter.

Den rättsliga grunden för medlemsregistret är artikel 6.1.c (rättsliga förpliktelser) och artikel 9.2.d (behandling av särskilda kategorier av personuppgifter). Beträffande nationell lagstiftning finns stadganden i föreningslagen och bokföringslagen.

Omfattning av medlemsregistret
LUST rf lagrar följande information om sina medlemmar: Namn, e-postadress, utexamineringsår. Utexamineringsår är väsentlig information för föreningen eftersom medlemskapet är tidsbundet och omfattar enligt föreningens stadgar de 12 första åren personen är yrkesverksam som professionell skådespelare/scenkonstnär.  

Mottagare av personuppgifterna
Personuppgifterna hanteras av föreningens styrelse, sekreterare, kassör och bokförare. Uppgifterna är även tillgängliga för föreningens anställda verksamhetsledare.

Lagringsperioden
Uppgifterna lagras så länge som medlemskapet fortgår och raderas därefter.

Lagringsplats
Personuppgifterna kan överföras till tredje land utanför EU-/ETA området till t.ex. USA. Dataöverföringen är nödvändig för föreningen, eftersom vi använder Googles molntjänster (e-post och Google Drive). Eventuell dataöverföring sker inom ramen för Privacy Shield certifieringen mellan EU och USA.

Rättigheter
Personer som finns upptagna i medlemsregistret har rätt att begära tillgång till och rättelse av sina uppgifter. Så länge medlemskapet fortgår är det inte möjligt att begära radering av sina uppgifter eller att begränsa eller invända mot behandlingen. Rätten till dataportabilitet är med stöd av artikel 20.1.a och 20.1.b inte möjlig att utöva.

Klagomål
Personer som finns upptagna i medlemsregistret har rätt att inge klagomål till Dataskyddsmyndigheten.

Skyldighet att tillhandahålla uppgifter
Föreningslagen förutsätter att föreningen upprätthåller en förteckning över samtliga medlemmar. Ifall uppgifterna inte lämnas är det inte möjligt att vara medlem i föreningen.